menumenu
 • Odwiedziło nas: 162420 osób
 • Do końca roku: 218 dni
 • Do wakacji: 28 dni

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas..

Logo BIP

Koncepcja pracy przedszkola

Jesteś tu: » Strona główna » Koncepcja pracy przedszkolaKONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 20


W BYDGOSZCZY
I. Charakterystyka przedszkola

 

Przedszkole Nr 20 w Bydgoszczy zlokalizowane jest przy ul. Ujejskiego 70,na osiedlu

Wzgórze Wolności. Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń

oraz otoczenia placówki. Sale zajęć są przestronne, widne, z węzłem sanitarnym,

pomieszczeniem gospodarczym, magazynem leżaków,  wyposażone we wszelkie potrzebne

pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, meble dostosowane do wieku dzieci. 

Przedszkole posiada salę rekreacyjną do zabaw i ćwiczeń dzieci.

Dzieci mogą się bezpiecznie i spokojnie bawić w przestronnym ogrodzie przedszkolnym 

w otoczeniu zieleni. Przedszkolna kuchnia przygotowuje smaczne, urozmaicone, zdrowe

i zbilansowane posiłki. Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność

wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin

dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny a wysokość opłaty

regulują odrębne przepisy. W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna

oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola

dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym

rozwoju dziecka. Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola

umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowanie strategii jej działania .

                                       


II. Wizja placówki


 • Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.
 • Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
 • Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

 

 

 

 III. Misja placówki


Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na

indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w

sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Jesteśmy placówką otwartą na

potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy

w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.

Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny

– dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.

Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w estetycznym i bezpiecznym

otoczeniu. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

 

 

Dziecko w naszym przedszkolu:


 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
 • jest akceptowane takie, jakie jest,
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 • jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
 • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
 • poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem 

rozpoczęcie nauki w szkole.

 

 

Rodzice w naszym przedszkolu:


 •  otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,
 • współpracują z nauczycielami,
 • otrzymują pomoc specjalistów,
 • wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,
 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
 •  są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

 

 

Nauczyciele w naszym przedszkolu:


 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, 

dyspozycyjni i taktowni,

 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje

 i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,

 • współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz

poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,

 • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i

dokumentami placówki,

 • stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy

dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,

 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe,

wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi

nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

 


      IV. Cele i zadania

 

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz

innej działalności statutowej przedszkola:

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie

przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.

 • Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania

pozytywnych zachowań dzieci.

 

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

 • W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca

nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.

 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji,

zainteresowań.

 • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności

i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans

edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

 

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 •  Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w

środowisku.

 • W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy

z rodzicami i wzmacniania ich ról.

 • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
 • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

 

4. Zarządzanie przedszkolem

 • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów

zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania,

rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

 • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie

metody pracy z dziećmi.

 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych

programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

 

 

          V. Kierunki realizacji koncepcji pracy

 

 • Promocja zdrowia i ekologia
 • Rozwijanie uzdolnień
 • Edukacja przez sztukę
 • Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji

 

 

              VI. Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

 

 

 •  poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i

innowacyjne,

 •  wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
 • wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
 •  zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
 • zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o

działalności przedszkola,

 • zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
 •  prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
 •  wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
 •  stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne,

multimedia.

 

 

 VII. Model absolwenta

 

 

Nasz absolwent jest:

 •  dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 •  wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,

rozwija swoje talenty,

 •  jest aktywny, samodzielny,
 •  twórczy i otwarty,
 •  wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego
 •  ma pozytywny obraz własnego „ja”,
 •  umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie

w sytuacjach trudnych,

 •  stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i

sprawność fizyczną,

 •  ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 •  odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi

ludźmi, respektuje ich prawa,

 •  ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

   


       VIII. Elementy składowe koncepcji

 

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego

rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.

Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie

sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia

przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego

znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte

są w pięcioletnim i rocznym programie rozwoju, które stanowią

integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne.

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>